At your service!

De gemeente Gilze en Rijen heeft René Wiersema benoemd als nieuwe gemeentesecretaris. René Wiersema wordt ook de nieuwe algemeen directeur van de ABG-organisatie (foto: Erno Wientjens, Rotterdam)
De gemeente Gilze en Rijen heeft René Wiersema benoemd als nieuwe gemeentesecretaris. René Wiersema wordt ook de nieuwe algemeen directeur van de ABG-organisatie (foto: Erno Wientjens, Rotterdam) ((foto: Erno Wientjens, Rotterdam))

In de voorgaande afleveringen maakten we kennis met de gemeenteraad en het college van b en w. Het werd duidelijk dat zij veel vergaderen en veel plannen bedenken. Maar wie mogen al die mooie plannen uitvoeren? Dat zijn de ambtenaren. Deze aflevering gaat over de medewerkers die het beleid zijn zogenaamde 'handjes en voetjes' geven. En hun baas: de gemeentesecretaris.

Regio - Ambtenaren zijn er in veel soorten en maten. Van de medewerker op het gemeentehuis, de politieman op straat tot de juffrouw voor de klas. Ambtenaren werken voor de rijksoverheid, waterschappen, overheidsinstellingen, voor de provincie of voor de gemeente. Deze rubriek gaat over lokale politiek en daarom houden we het nu bij ambtenaren die voor de gemeente werken.

At your service

Een ambtenaar is iemand die door de overheid wordt aangesteld in openbare dienst. Onder de openbare dienst verstaan we de gemeente, de provincie, het rijk en waterschappen. Kortom: alle instellingen waarmee een algemeen belang wordt bediend.

Een ambtenaar levert een specifieke bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van overheidstaken. Ambtenaren zijn dus geen bestuurders.

Een ambtenaar verschilt op een aantal punten met een medewerker van een bedrijf. Zo hebben zij een zogenoemde ambtelijke aanstelling, dit betekent dat de ambtenaar in dienst wordt gesteld zonder dat hij of zij daar zelf een handtekening of andere vorm van instemming voor hoeft te geven.

Buiten dit verschil in de arbeidsovereenkomst, zit het verschil er vooral in dat de ambtenaar werkzaam is in de openbare dienst. Daar komen rechten en plichten bij kijken. Ambtenaren leggen een verplichte eed of belofte af waarin zij verklaren integer te handelen en vertrouwelijk om te gaan met de informatie die zij krijgen. Hij verplicht zich om nauwgezet en ijverig te werken en zich te gedragen zoals 'het een goede ambtenaar betaamt'.

Door het afleggen van de belofte of eed hebben ambtenaren een duidelijke voorbeeldfunctie te vervullen. Toch hebben veel mensen bij een ambtenaar het beeld van een persoon die de hele dag uit het raam zit te staren, wachtend tot de wijzers van de klok vijf uur aanwijzen. Dat klinkt dus een stuk meer als de ijverige diender uit de eed, dan als de notoire nietsdoener uit de duizenden grappen die circuleren.

Er zijn veel ambtenaren, maar er kan slechts één de leider zijn: de gemeentesecretaris. Hij of zij is er als dagelijkse ondersteuning en adviseur voor het college van burgemeester en wethouders. Van het voorbereiden van besluiten, tot advies geven en overzicht houden op de processen. Een gemeentesecretaris wordt ook wel algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie genoemd. Wat doet een gemeentesecretaris?

Als gemeentesecretaris ben je veel meer bezig met het proces dan met de inhoud. Je gaat niet diep in op een onderwerp, je begeleidt het proces zodat anderen goed hun werk kunnen doen. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen hen en het college van b en w. De taken van een ambtenaar in een gemeente zijn om het college van b en w te adviseren en om in hun opdracht voorstellen voor beleid te maken.

De gemeentesecretaris schakelt veel tussen verschillende onderwerpen en personen. In deze functie is het handig als je overzicht kan houden, maar wel zonder per se te vertellen hoe iemand iets moet doen. Het gaat erom dat het werk goed wordt uitgevoerd en niet onnodig ingewikkeld wordt gemaakt.

De secretaris is de enige ambtenaar die bij de collegevergaderingen aanwezig mag zijn. Hij denkt mee over de besluiten die door het college worden genomen. Ook denkt de gemeentesecretaris mee hoe de ambities van het bestuur het beste uitgevoerd kunnen worden. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de gemeente optimaal presteert, de kwaliteiten van medewerkers worden benut en de dienstverlening naar inwoners naar tevredenheid verloopt.

In een traditionele gemeentelijke organisatie gebeurt het uitvoeren van deze taken in een duidelijk hiërarchische structuur, oftewel baas, afdelingschef en daaronder de overige werknemers. Er zijn inmiddels gemeenten die van deze traditionele structuur zijn afgestapt. Dus zonder hiërarchie en stroeve organisatiesystemen met veel afdelingen en managers. Alle managementlagen zijn verdwenen, er wordt in kleine teams overlegd. En alleen als het nodig is.

 

Meer berichten